החוק

 

ייפוי הכוח המתמשך, ייפוי הכוח הרפואי המתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון הוסדרו במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962  אשר נכנס לתוקפו ב-11 באפריל 2017.

מכוח החוק גם תוקנו תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), התשע"ז-2017 אשר מסדירות את הפרוצדורה לעריכת המסמכים ודרך הפקדתם.

לצורך יישום החוק והקמת מאגר הפקדות ייפוי הכוח המתמשכים נערך אגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים ליישום החוק, הסמכת עורכי-דין לעריכת המסמכים וניהול מאגר ההפקדות.
ניתן לעיין במידע והנחיות מטעם האפוטרופוס הכללי כאן.

למעשה התיקון לחוק ייצר 4 כלים משפטיים חדשים, אשר כל אחד מהם מעניק את האפשרות ליחיד לנהל את עתידו ולהמשיך ולשמור על מירב העצמאות האפשרית גם במצב של קושי או אי-כשירות משפטית.

על מנת לפשט ולהנגיש את הכלים המשפטיים נקבע כי אלו ימולאו באמצעות טפסים קבועים אליהם יוכנסו ההוראות המיוחדות של כל מייפה כוח.

על אף, וגם מפני, שמדובר בטופס קבוע מראש דווקא כאן למיומנות ובקיאות של עו"ד עורך הטופס, שחייב לעבור הסמכה מיוחדת מאת האפוטרופוס הכללי, יש חשיבות של ממש בהגשמת רצונות מייפה הכוח והבאתם לידי ביטוי.